DRAUDIMO SANTRAUKA

Šeimininkų draudimas Japonijoje

Šeimininkų draudimas Japonijoje – kas tai?

Šeimininkų draudimas Japonijoje suteikia apsaugą tais atvejais, kai šeimininkui* kyla atsakomybė ar jis patiria išlaidų, susijusių su žala kitų asmenų turtui ar sveikatai, atsiradusia svečiams naudojantis dalijimosi namais paslauga, ir atvejais, kai svečio* viešnagės metu yra sugadinamas šeimininko turtas (šeimininkas patiria turtinę žalą). Tais atvejais, kai svečio viešnagės metu buvo sugadintas šeimininko turtas, draudimo apsauga bus taikoma, jei šeimininko ir svečio ginčo nepavyks išspręsti tarpusavyje ir šeimininkas susisieks su Airbnb.

Šeimininkų draudimas Japonijoje – draudimo programa, kurią vykdo Sompo Japan Insurance Inc.

Kad galėtų pasinaudoti šeimininkų Japonijoje draudimu, šeimininkams nereikia mokėti draudimo įmokų.

Daugiau apie šeimininkų draudimą Japonijoje sužinosite skaitydami toliau.

Draudimo laikotarpis

Draudimo laikotarpis pagal esamą draudimo programą – nuo 2022 m. liepos 31 d. iki 2023 m. liepos 31 d.

Apimtis ir sąlygos

Šeimininkų draudimo Japonijoje apimtis ir sąlygos

Šeimininkų draudimas Japonijoje padengia žalą, jei dalijimosi namais pagal skelbimą laikotarpiu yra sunaikinamas šeimininko turtas ar šeimininkui kyla atsakomybė arba jei viešnagės metu yra padaroma žala kitų asmenų turtui ar sveikatai.

 1. Apdrausta apgyvendinimo vieta

Šeimininkų draudimas Japonijoje taikomas būstui*, priklausančiam šeimininkui, kurį jis naudoja arba valdo dalijimosi namais veikloje.

(*) Būstas – tai patalpos, patvirtintos pagal Viešbučių verslo įstatymą, sertifikuotos pagal Nacionalinių strateginių specialiųjų zonų įstatymą, apie kurias pranešta pagal Privataus apgyvendinimo verslo įstatymą, arba kitos patalpos, kuriose vykdoma panaši apgyvendinimo veikla, su sąlyga, kad jos atitinka visus šiuos reikalavimus:

 • patalpos priklauso šeimininkui arba šeimininkas jas nuomojasi;
 • patalpos yra skelbiamos Airbnb svetainėje; ir
 • patalpos yra užsakytos per Airbnb svetainę ir jomis naudojasi asmuo, sutikęs su Airbnb paslaugų teikimo sąlygomis. Būstams, kuriuose vykdoma apgyvendinimo veikla, priskiriami mobilūs nameliai, autobusai, kempingai, nameliai medžiuose ir kitos patalpos, kurios yra pastatytos ir naudojamos apgyvendinimo veiklai. Šiai kategorijai taip pat priskiriamos valtys ir laivai, jei jie naudojami teikti apgyvendinimo paslaugoms (juose apsistoja žmonės).
 1. Šeimininkas ar šeimininkai

Šeimininkai – asmenys, vykdantys(*) dalijimosi namais veiklą.

 1. Svečias ar svečiai

Svečiai – asmenys, besinaudojantys dalijimosi namais paslauga(*), įskaitant tuos, kurie buvo pakviesti naudotojo ir kurie kartu naudojasi dalijimosi namais paslauga.

(*) Dalijimosi namais paslauga – viešbučių verslo paslaugos, kaip jos apibrėžtos 1948 m. Viešbučių verslo įstatyme Nr. 138, 2013 m. Nacionalinės strategijos specialiosios zonos įstatyme Nr. 107 arba apgyvendinimo paslaugų verslas, kaip tai apibrėžta 2017 m. Apgyvendinimo paslaugų verslo įstatyme Nr. 65, arba kitas panašus apgyvendinimo paslaugų verslas, taip pat bet kokia veikla, vykdoma tokiame Būste arba už jo ribų, susijusi su pirmiau nurodytomis paslaugomis, vykdoma pagal užsakymus, gautus per Airbnb skaitmeninę platformą.

Draudimo teikiama apsauga (su atsakomybe susijusios sąlygos)

Didžiausia draudimo laikotarpiu taikoma riba yra 100 mln. ¥ vienam draudiminiam atvejui.

Kam netaikomas draudimas

Pagrindiniai atvejai, kuriais šeimininkų draudimas Japonijoje netaikomas (sąlygos dėl kompensacijos už turtinę žalą)

Būstui nepriklausantys daiktai:

 • valiuta, pinigai, tauriojo metalo luitai, banknotai arba vertybiniai popieriai;
 • žemė, vanduo ar bet kokie kiti žemėje ar ant jos esantys ištekliai, išskyrus aplinką gerinančius objektus, tokius kaip gėlynai, takeliai ir šaligatviai (netaikoma bet kokiai papildomai žemei ar žemei po tokiu objektu) arba vandenį, kuris yra bet kokiame uždarame rezervuare, vamzdyne ar vandentvarkos įrangoje;
 • gyvūnai, įskaitant, bet neapsiribojant, gyvulius ir naminius gyvūnus;
 • auganti mediena ir pasėliai;
 • laivai, orlaiviai, erdvėlaiviai ir palydovai, išskyrus atvejus, kai tokie laivai nėra naudojai pagal paskirtį, tačiau yra naudojami apgyvendinti asmenis;
 • transporto priemonės, išskyrus atvejus, kai jos nėra naudojamos pagal paskirtį, bet naudojamos apgyvendinti asmenis;
 • požeminės kasyklos, šachtos arba bet koks tokiose kasyklose ar šachtose esantis turtas;
 • užtvankos ir pylimai; kilnojamas būstas;
 • perdavimo ir paskirstymo linijos, esančios už 305 metrų nuo būsto.

Pagrindiniai atvejai, kai draudimo išmoka neskiriama:

 • karas, užsienio šalies jėgos panaudojimas, revoliucija, valdžios užgrobimas, pilietinis karas, ginkluotas sukilimas ar kiti panašūs incidentai ar riaušės;
 • žala, kurią sukėlė radiacija, sprogimas ar kitokia žala, atsiradusi dėl branduolinės reakcijos arba branduolinio kuro medžiagos ar branduolinio šaltinio medžiagos, radioaktyvaus elemento, radioaktyvaus izotopo ar tokiomis medžiagomis užterštos medžiagos atominio branduolio skilimo, arba dėl su tuo susijusios avarijos, išskyrus branduolines reakcijas arba atominių branduolių skilimą, kai tai buvo naudojama medicinos, mokslo ar pramonės tikslais;
 • terorizmas;
 • nuodingų biologinių ar cheminių medžiagų faktinis panaudojimas arba grėsmė, kad jos bus panaudotos piktavališkais tikslais;
 • žala būstui padaryta kitu nei svečio viešnagės būste laikotarpiu;
 • žala, padaryta dėl šeimininkų tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo.
 • ir t. t.

Pagrindiniai atvejai, kai draudimo išmokos nemokamos (sąlygos dėl atsakomybės už žalą kompensavimo)

 • Karas, užsienio šalies jėgos panaudojimas, revoliucija, valdžios užgrobimas, pilietinis karas, ginkluotas sukilimas ar kiti panašūs incidentai ar riaušės.
 • Žala, kurią sukėlė radiacija, sprogimas ar kitokia žala, atsiradusi dėl branduolinės reakcijos arba branduolinio kuro medžiagos ar branduolinio šaltinio medžiagos, radioaktyvaus elemento, radioaktyvaus izotopo ar tokiomis medžiagomis užterštos medžiagos atominio branduolio skilimo, arba dėl su tuo susijusios avarijos, išskyrus branduolines reakcijas arba atominių branduolių skilimą, kai tai buvo naudojama medicinos, mokslo ar pramonės tikslais.
 • Žala, padaryta dėl šeimininkų tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo.
 • Atsakomybė su šeimininkais gyvenantiems giminaičiams.
 • Atsakomybė dėl fizinės negalios įgytos dirbant šeimininkui.
 • Tais atvejais, kai tarp šeimininko ir kito asmens yra sudarytas specialus susitarimas dėl žalos atlyginimo, atsakomybė nustatoma pagal tokį susitarimą.
 • Atsakomybė dėl nuotekų ar išmetamųjų teršalų.
 • Atsakomybė, atsirandanti dėl advokatų, užsienyje registruotų teisininkų, atestuotų buhalterių, mokesčių buhalterių, architektų, dizainerių, žemės ir būsto inspektorių, teismo raštvedžių, administracinių raštvedžių, veterinarijos gydytojų ar kitų panašių asmenų profesinės veiklos.
 • Atsakomybė, kylanti dėl bet kokio orlaivio, automobilio, laivo ar transporto priemonės už Būsto ribų turėjimo, naudojimo ar valdymo, išskyrus bet kokią žalą, atsiradusią dėl automobilio, laivo ar transporto priemonės už Būsto ribų naudojimo ar valdymo, naudojant tokį automobilį, laivą ar transporto priemonę už Būsto ribų.
 • Atsakomybė, atsirandanti dėl statybos darbų, pavyzdžiui, renovacijos, išplėtimo ar griovimo, nuomojamame objekte išskyrus atvejus, kai šiuos darbus savo objekte vykdo pats Šeimininkas
 • ir t. t.

Prašymas gauti draudimo išmoką

Pranešimas apie įvykį

Šeimininkui pastebėjus svečio ar trečiosios šalies turtui padarytą žalą ar patirtą sužalojimą, šeimininkas turėtų nedelsdamas apie tai pranešti Airbnb, nes tai gali būti draudiminis įvykis. Jei šeimininkas pastebi žalą jam priklausančiam ar valdomam turtui ir jam nepavyksta susitarti su svečiais dėl žalos atlyginimo per 72 valandas nuo tada, kai su svečiu yra susisiekiama šiuo klausimu, šeimininkas turėtų apie tai pranešti Airbnb, nes tai taip pat gali būti draudiminis įvykis.

Prašymas išduoti draudimo polisą

Šioje šeimininkų draudimo Japonijoje apžvalgoje nėra aptariamos visos draudimo sąlygos. Jei norite gauti draudimo poliso kopiją, susisiekite su [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com). Savo laiške būtinai nurodykite savo Airbnb paskyros informaciją.

Draudimą suteikianti draudimo bendrovė

Sompo Japan Insurance Inc.