AirCover šeimininkams
AirCover šeimininkams
AirCover šeimininkams
AirCover šeimininkams
AirCover šeimininkams
AirCover šeimininkams

Visapusiška apsauga. Visada galioja ir visada nemokama. Siūloma tik per Airbnb.

1 mln. $ civilinės atsakomybės draudimas

Esate apsaugoti – net tais retais atvejais, kai svečias susižeidžia.

1 mln. $ žalos atlyginimui

Mes padengiame svečių padarytą žalą jūsų būstui ir daiktams – net ir labai vertingiems.

Augintinių padarytos žalos atlyginimas

Nėra ko nerimauti: keturkojų svečių padaryta netikėta žala irgi atlyginama.

Valymo išlaidų kompensavimas

Mes jums kompensuojame netikėtas valymo išlaidas.

Apsauga nuo pajamų praradimo

Airbnb kompensuoja prarastas pajamas, jei dėl žalos atšaukiate patvirtintus užsakymus.

14 dienų kreipimosi laikotarpis

Dabar turite 14 dienų pranešti apie žalą, net jei užsakymai numatyti vienas po kito.

Spartus žalos atlyginimas

Greitai – paprastai per dvi savaites – atlyginame svečių padarytą žalą.

Superšeimininkams pirmenybė

Superšeimininkai gali naudotis specialia pagalbos linija ir turi pirmenybę.

Tik Airbnb suteikia jums AirCover

AirbnbKonkurentai
1 mln. USD atsakomybės draudimas
1 mln. USD žalos atlyginimui
Augintinių padarytos žalos atlyginimas
Valymo išlaidų kompensavimas
Apsauga nuo pajamų praradimo
14 d. kreipimosi laikotarpis
Spartesnis kompensavimas
Superšeimininkams pirmenybė
Visapusiška AirCover šeimininkams teikiama nauda, lyginant su nemokamais pagrindinių konkurentų pasiūlymais 2021 m. lapkritį.
Kai priimate svečius per Airbnb, esate apsaugoti.

Atsakymai į jūsų klausimus

Nerandate to, ko ieškote? Apsilankykite mūsų Pagalbos centre.
Sužinokite daugiau apie AirCover šeimininkams apsaugą ir sąlygas .

Pabandykite priimti svečius per Airbnb

Prisijunkite prie mūsų. Padėsime jums kiekviename žingsnyje.